Viešieji intelektualai™ nerimsta. Briuselietis Sergėjus Kanovičius apkaltino prof. V. Landsbergį kriminaliniu "Holokausto neigimu"

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://plus.google.com/u/0/11... 2015-11-04 14:45:29, skaitė 4341, komentavo 6

Viešieji intelektualai™ nerimsta. Briuselietis Sergėjus Kanovičius apkaltino prof. V. Landsbergį kriminaliniu

Sukėlę spaudoje antilietuviškos isterijos bangą dėl tariamo J.Noreikos-GeneroloVėtros dalyvavimo masinėse žydų žudynėse Antrojo Pasaulinio karo metais apsišaukėliai Viešieji intelektualai™ gavo per nosį nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro.

Valstybės įgaliota mokslinių tyrimų įstaiga oficialiai pranešė visuomenei, kad viešųjų intelektualų™ antilietuviška isterika grįsta NE faktais, bet tik pletkais ir pramanais. Klausimas buvo uždarytas.

O dar prof.V.Landsbergis nepatingėjo, ir savo trumpoje replikoje Delfyje papildė mokslininkų išvadas kai kuriomis iškalbingomis detalėmis apie viešųjų intelektualų™ nusišnekėjimų ištakas: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/v-landsbergis-kaltinimai-jonui-noreikai.d?id=69449826

Ir štai čia antilietuviškos kampanijos iniciatorių ir stūmėją poną Sergėjų Kanovičių, kuris yra žinomas, kaip prof.V.Landsbergio sūnaus V.V.Landsbergio draugas, ir kurio sutuoktinė Briuselyje ilgus metus vadovavo prof.V.Landsbergio Europarlamentaro biurui, ištiko nekontroliuojamo siuto priepuolis.

Jis ėmė ir savo FB profilyje viešai apkaltino prof.V.Landsbergį "Holokausto neigimu", t.y. iš esmės ... kriminaliniu nusikaltimu, numatytu LR BK 170-2 straipsnyje "Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas" http://www.infolex.lt/ta/66150:str170-2

landsbergis holokaustas

Ten aiškiai sakoma:

"1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų."

Holokausto neigimas, kaip visi suprantame, yra būtent tai, kas aukščiau aprašyta.

Žinoma, galima diskusija, ar Holokausto neigėjas darė tai "grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu" - ir tuomet kalėjimas yra jo namai, ar visgi moksliškai, pagrįstai bei maloniai - ir tuomet....

O kas tuomet? Net nežinau..

Grįžtant prie reikalo esmės akivaizdu, kad gavę per nosį nuo LGGRTC viešieji intelektualai™ suprato, kad jų pastangos pavaizduoti visuomenei J.Noreikos veiklą taip, tarsi jis būtų prisidėjęs prie masinių žmonių žudynių, žlugo.

Todėl dabar bandoma užsikabinti už Centro pažymoje paminėto fakto, jog būdamas Apskrities viršininku J.Noreika buvo įtrauktas į žydų izoliavimą getuose ir retransliavo vokiečių okupacinės valdžios parėdymus sau pavaldiems asmenims.

Demagogiškai teigiama, kad tai yra tas pats, kas dalyvavimas žudyme.

Nors oficialiame Centro rašte specialiai išskirta nuostata, jog istoriografijoje šie du dalykai - getų kūrimas ir masinės žudynės yra ATSKIRIAMI.

Nes žydų getai nebuvo kuriami, kaip "koncentracijos stovyklos-mirties fabrikai" - pagal pirminį užmanymą, viešai transliuotą nacių, tai turėjo būti okupuotų Rytų Europos kraštų itin priešiškų naciams gyventojų grupių izoliavimo nuo kitų gyventojų būdas.

Taip tai suprato visi, tame tarpe ir patys žydai. Niekas gi nežinojo - į ką tai gali vėliau išvirsti.

Getai nebuvo jokia privaloma žydų naikinimo mechanizmo detalė. Vakarų Europos žydai nebuvo suvaryti į getus, tačiau tai nesutrukdė jų naikinimui mirties fabrikuose.

Iš kitos pusės - Bulgarijos žydai buvo suvaryti į stovyklas, iš jų buvo atimtas turtas ir teisės, tačiau jie nebuvo išduoti naciams ir liko gyvi.

Dabar Bulgarija, kartu su Danija, žydų organizacijų yra laikomos "valstybėmis-teisuolėmis", nes tų šalių žydai, nepaisant visko, sėkmingai pergyveno karą. Kaip matome, suvarymas į getus ar stovyklas pats savaime tam nesutrukdė.

Juolab, kad Antrojo pasaulinio karo metais tariamai ar tikrai priešiškų gyventojų grupių internavimas stovyklose ar trėmimas buvo praktikuojamas ir Antihitlerinės Koalicijos Sąjungininkų šalyse.

Visi pamena vokiečių trėmimus SSSR TSRS, japonų internavimą stovyklose USA ir vokiečių, austrų bei italų kilmės Britanijos gyventojų - tame tarpe žydų pabėgėlių - izoliavimą mažose salose bei trėmimus į Australiją bei N.Zelandiją.

Taigi, patys savaime getai, internavimo ar koncentracijos stovyklos bei jų kūrimas nėra laikomas nusikalstama veika.

Nusikaltimai yra tame, kiek ta infrastruktūra buvo naudojama masiniam žmonių žudymui, t.y. nusikaltėlis yra tas, kas prisidėjo prie žmonių žudymo.

Tačiau panašu, jog ponas S.Kanovičius ir Co bando mums primesti kažkokią kitokią Holokausto sampratą, nei įprastinė.

Na, pažiūrėsime - ar ištiks prof.V.Landsbergį dr.P.Stankero likimas?

Ar viešųjų intelektualų govėdai pavyks pasiekti, kad J.Noreikai bei prof.Landsbergio tėvo garbei pastatyti viešieji atminimo ženklai - memorialinės lentos ir pan. bus nulaupytos nuo sienų ir gatvių?

Tuomet ir sužinosime - kas valdo Lietuvą.