Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas dėl 10 prezidento Vladimiro Putino melagysčių apie Lenkiją ir Ukrainą, kurių nepataisė Tucker Carlson (2024 m. vasario 8 d. pokalbyje)

Autorius: Lenkijos institutas Vilniuje Šaltinis: https://www.facebook.com/Lenki... 2024-02-11 00:57:00, skaitė 1082, komentavo 10

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas dėl 10 prezidento Vladimiro Putino melagysčių apie Lenkiją ir Ukrainą, kurių nepataisė Tucker Carlson (2024 m. vasario 8 d. pokalbyje)

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas dėl 10 prezidento Vladimiro Putino melagysčių apie Lenkiją ir Ukrainą, kurių nepataisė Tucker Carlson (2024 m. vasario 8 d. pokalbyje)

1. „Lenkija bendradarbiavo (kolaboravo) su hitlerine Vokietija.“

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lenkijos diplomai stengėsi išlaikyti gerus kaimyninius santykius su Vokietija. Nebuvo nė kalbos apie kokią nors karinę sąjungą su Vokietija. Tarpukariu Lenkija buvo tarp dviejų agresyvių kaimyninių šalių: Vokietijos ir Rusijos, kurios praktiškai nepripažino lenkų tautos teisės į savarankišką valstybę. 1934 metais Berlyne buvo pasirašyta Lenkijos ir Vokietijos nepuolimo sutartis, kuri turėjo garantuoti ginčių sprendimą taikiu būdu. Bet anksčiau, 1932 metais, buvo pasirašytas analogiškas nepuolimo paktas su SSRS.

2. „Lenkai privertė Hitlerį su jais pradėti Antrąjį pasaulinį karą. Kodėl Lenkija pradėjo karą 1939 m. rugsėjo 1 d.? Nenorėjo bendradarbiauti. Įgyvendinančiam savo planus Hitleriui neliko nieko kito kaip pradėti nuo Lenkijos.“

Lenkijos Respublika atmetė Hitlerio reikalavimus, taip pat Lenkijos ir Vokietijos sąjungos prieš SSRS siūlymą. O hitlerinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė susitarimą prieš Lenkiją (Molotovo–Ribbentropo paktą), kuris leido Vokietijai užpulti Lenkiją 1939 m. rugsėjo 1 dieną. Sovietų Rusija ir hitlerinė Vokietija tarpusavyje bendradarbiavo iki 1941 m. birželio.

3. „Lenkija tapo savo prieš Čekoslovakiją vykdomos politikos auka, nes remiantis garsiaisiais Molotovo–Ribbentropo protokolais dalis šių teritorijų atiteko Rusijai, tarp jų ir Vakarų Ukraina.“

Lenkija nebuvo Miuncheno susitarimo (1938 m. rugsėjo 30 d.), kuris de facto stipriai apribojo Čekoslovakijos suverenitetą, nei dalyvė, nei viena iš jo šalių. Lenkijos reikalavimai, susiję su Užolze, buvo iškelti po Miuncheno susitarimo pasirašymo.

4. „Šitaip Rusija, jau vadinama Tarybų Sąjunga, atgavo savo istorines žemes.“

SSRS rytines tarpukario Lenkijos Respublikos žemes prisijungė per ginkluotą agresiją (1939 m. rugsėjo 17 d.), kai Lenkija gynėsi nuo Vokietijos invazijos. Tai buvo smūgis į nugarą Lenkijos valstybei. Per kresuose sovietų rengtus vadinamuosius liaudies referendumus tvyrojo teroro ir klastojimo atmosfera. Lvivas ir anuometinių Lvivo ir Stanislavivo vaivadijų teritorija niekada nepriklausė Rusijos imperijai. Vilniaus kraštas taip pat nebuvo istorinė Rusijos dalis.

5. „Ukraina – de facto dirbtinis darinys, sukurtas Lenino ir Stalino.“

Šiuolaikinė Ukraina kaip valstybė atsirado tautinio ukrainiečių judėjimo pastangomis. Bolševikai jos nesukūrė, o tik užkariavo dalį jos teritorijos, iš jos padarydami vieną iš sovietinių respublikų. Ukraina atsirado pačių ukrainiečių valia.

6. „Kairysis Dniepro krantas, kartu ir Kyjivas, – istorinės Rusijos žemės.“

Kyjivas buvo istorinė Rusios sostinė, o Maskva tada neegzistavo. 1991 metais Ukraina tapo nepriklausoma valstybe su tarptautinės bendrijos pripažintomis sienomis.

7. „Ukrainiečių kaip atskiros tautos idėja kilo Lenkijoje.“

Ukrainiečių kaip atskiros etninės grupės saviapibrėžties procesas vyko vienu metu su XIX amžiuje prasidėjusiais analogiškais procesais Europoje. Niekas dirbtinai ukrainiečių tautos „neišgalvojo“.

8. „Ukrainos teritorijoje steigiamos NATO bazės.“

Ukrainos teritorijoje NATO bazių nėra.

9. „Ukrainoje du kartus vyko perversmai, kurių tikslas buvo dirbtinai nutraukti ryšius su Rusija.“

Per Oranžinę revoliuciją ukrainiečių tauta nesutiko su suklastotais rinkimų rezultatais. Surengtas pakartotinis balsavimo turas padėjo prezidentu tapti Viktorui Juščenkai, kuris per jį surinko balsų daugumą. Po Maidano revoliucijos demokratiškus prezidento rinkimus laimėjo Petro Porošenka.

10. „2014 metais Maskva buvo priversta ginti Krymą, nes jam kilo grėsmė.“

2014 m. jokios grėsmės Kryme nebuvo. Maidano revoliucija valdžios permainas pasiekė taikiai, demokratinių rinkimų keliu. Kryme rusų „žalieji žmogeliukai“ atsirado siekiant destabilizuoti padėtį Ukrainoje.

- - -

Oświadczenie MSZ ws. 10 kłamstw prezydenta Władimira Putina nt. Polski i Ukrainy, których nie prostował Tucker Carlson (wywiad z dnia 8 lutego 2024 r.)

1. „Polska współpracowała/kolaborowała z hitlerowskimi Niemcami.“

Przed II wojną światową polska dyplomacja starała się utrzymywać dobrosąsiedzkie relacje z Niemcami. Nie było mowy o wejściu Polski w jakikolwiek sojusz militarny z Hitlerem. Polska w okresie międzywojennym znajdowała się między dwoma agresywnymi sąsiadami: Niemcami i Rosją, które nie uznawały w praktyce prawa narodu polskiego do samodzielnego państwa. W Berlinie w 1934 roku została podpisana polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy, która miała gwarantować rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi. Ale wcześniej, w 1932 roku, podpisany został analogiczny pakt o nieagresji z ZSRS.

2. „Polacy zmusili Hitlera do rozpoczęcia z nimi II wojny światowej. Dlaczego Polska rozpoczęła wojnę 1 września 1939 roku? Była niechętna do współpracy. Hitlerowi nie pozostało nic innego w realizacji swoich planów [jak] zacząć od Polski.“

II RP odrzuciła żądania Hitlera, a także propozycję sojuszu polsko – niemieckiego wymierzonego w ZSRS. To hitlerowskie Niemcy i władze sowieckie 23 sierpnia 1939 roku podpisały porozumienie przeciwko Polsce (tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow), które umożliwiło Niemcom przeprowadzenie agresji na Polskę 1 września 1939 roku. Rosja sowiecka i hitlerowskie Niemcy zgodnie współpracowali do czerwca 1941 roku.

3. „Polska stała się ofiarą polityki prowadzonej wobec Czechosłowacji, ponieważ na mocy słynnych protokołów Ribbentrop-Mołotow część tych terytoriów przypadła Rosji, w tym Zachodnia Ukraina.“

Polska nie brała udziału, ani nie była stroną Układu Monachijskiego (30 września 1938 roku), który de facto mocno ograniczał suwerenność Czechosłowacji. Polskie żądania dotyczące Zaolzia zostały wysunięte po podpisaniu Układu Monachijskiego.

4. „W ten sposób Rosja, pod nazwą Związku Radzieckiego, powróciła na swoje historyczne terytoria.“

ZSRS wcielił tereny wschodnie II RP w wyniku agresji zbrojnej (17 września 1939 roku) w momencie kiedy Polska walczyła z inwazją niemiecką. Był to cios w plecy zadany polskiemu państwu. Przeprowadzone przez Sowietów tzw. referenda ludowe na polskich kresach zostały przeprowadzone w atmosferze terroru i fałszerstw. Lwów oraz tereny ówczesnych województw lwowskiego i stanisławowskiego (dzisiejsza Zachodnia Ukraina) nigdy nie należały do Imperium Rosyjskiego. Wileńszczyzna również nie była historycznie częścią Rosji.

5. „Ukraina to de facto sztuczny twór stworzony przez Lenina i Stalina.“

Współczesna Ukraina jako państwo powstała dzięki ukraińskiemu ruchowi narodowemu. Bolszewicy jej nie stworzyli a jedynie podbili część jej terytorium czyniąc z niej jedną z radzieckich republik. Ukraina powstała dzięki woli samych Ukraińców.

6. „Lewy brzeg Dniepru, łącznie z Kijowem, to historycznie ziemie rosyjskie.“

Kijów – był stolicą historyczną Rusi, a Moskwa wówczas nie istniała. W 1991 roku Ukraina stała się niepodległym państwem z międzynarodowo uznanymi granicami.

7. „Idea Ukraińców jako odrębnej nacji pojawiła się w Polsce.“

Proces samookreślenia się Ukraińców jako odrębnej grupy etnicznej odbywał się równolegle z analogicznymi procesami zachodzącymi w XIX-wiecznej Europie. Nikt sztucznie nie „wymyślił” narodu ukraińskiego.

8. „Na terytorium Ukrainy tworzono bazy NATO.“

Na terytorium Ukrainy nie ma baz NATO.

9. „W Ukrainie dwukrotnie doszło do zamachów stanu, których celem było sztuczne zerwanie więzi z Rosją.“

W Pomarańczowej Rewolucji naród ukraiński nie zgodził się na fałszerstwa wyborcze. Organizacja kolejnej tury głosowania pozwoliła wyłonić prezydenta Wiktora Juszczenkę, który faktycznie zdobył większość głosów. Po Rewolucji Godności w wyborach prezydenckich demokratycznie zwyciężył prezydent Petro Poroszenko.

10. „W 2014 roku Moskwa zmuszona była wziąć Krym w obronę ponieważ był zagrożony.“

W 2014 roku nie było żadnego zagrożenia dla Krymu. Rewolucja Godności doprowadziła do zmiany władzy pokojowo, na drodze demokratycznych wyborów. Rosyjskie „zielone ludziki” pojawiły się na Krymie by zdestabilizować sytuację w Ukrainie.

- - -

1. Poland cooperated/collaborated with Hitler’s Germany.

Before World War II, Polish diplomacy tried to keep good neighbourly relations with Germany. Poland’s entering into any sort of military alliance with Hitler was out of question. In the period between the First and Second World Wars, Poland found itself between two aggressive neighbours: Germany and Russia, neither of which practically recognized Polish nation’s right to have an independent state.  In 1934, in Berlin, the German–Polish declaration of non-aggression was signed, which was intended to guarantee the settling of disputes by peaceful means.  Even before that, in 1932, a similar non-aggression pact was signed with the USSR. 

2. Poles forced Hitler to start World War II against them. Why did Poland start the war on 1 September 1939? It was unwilling to cooperate. Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland.

The Second Polish Republic rejected Hitler’s claims as well as his proposal to enter into a Polish-German alliance against the USSR. It was Hitler’s Germany and the Soviet authorities that signed an agreement against Poland on 23 August 1939 (so-called Molotov-Ribbentrop Pact), which allowed Germany to assault Poland on 1 September 1939. Soviet Russia and Hitler’s Germany cooperated in concert until June 1941.

3. Poland fell prey to the policies it had pursued against Czechoslovakia, as under the well-known Molotov-Ribbentrop Pact, part of that territory, including western Ukraine, was to be given to Russia.

Poland did not participate in, nor was it a party to, the Munich Agreement (of 30 September 1938), which in fact heavily limited the sovereignty of Czechoslovakia. Polish claims regarding the Trans-Olza were made after the signing of the Munich Agreement.

4. Thus Russia, which was then named the USSR, regained its historical lands.

The USSR incorporated Poland’s eastern territory as the result of armed aggression (17 September 1939) while Poland was fending off the German invasion. It stabbed the Polish state in the back. So-called people’s referenda held by the Soviets on Poland’s eastern borderlands were accompanied by terror and rigs. Lviv and the then provinces of Lviv and Stanisławów (today’s Western Ukraine) have never been a part of the Russian Empire. Nor was the Vilnius region a historical part of Russia.

5. Ukraine is in fact an artificial state created by Lenin and Stalin.

Today’s Ukraine emerged as a state thanks to Ukrainian national movement. The Bolsheviks did not establish it but merely conquered its part to set up one of the Soviet republics. Ukraine emerged at the will of Ukrainians themselves.

6. The left bank of the Dnieper, including Kyiv, is a historical Russian land.

Kyiv was the historical capital of Ruthenia, and Moscow did not exist at the time. In 1991, Ukraine became an independent state with internationally recognized borders.

7. The idea of Ukrainians as a separate nation emerged in Poland.

The process of self-defining of Ukrainians as a separate ethnic group was paralleled by similar processes in 19th century Europe. Nobody “invented” the Ukrainian nation.

8. NATO bases have been set up on the territory of Ukraine.

There are no NATO bases on the territory of Ukraine.

9. Two coups d’etat were committed in Ukraine to artificially break its ties with Russia.

During the Orange Revolution, the Ukrainian nation opposed to rigged elections. Holding a next round of voting allowed President Viktor Yushchenko to actually win the majority of votes. After the Revolution of Dignity, President Petro Poroshenko democratically won the presidential election.

10. In 2014, Moscow was forced to defend Crimea because it was in jeopardy.

There was no threat to Crimea in 2014. The Revolution of Dignity led to a peaceful change of power through democratic elections. Russia’s “little green men” appeared in Crimea to destabilise the situation in Ukraine.